Què gestionem

En l'actualitat Drecera gestiona:

Tres Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), dos a Pallejà de 8 i 25 places respectivament i un a Esplugues de Llobregat de 25 places, dependents tots ells de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF), per a la província de Barcelona dependent del Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA).

Cinc Serveis d’Integració en Famílies Extenses (SIFE) a Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, comarca del Garraf i comarca de l’Anoia (aquests dos últims en una UTE amb Suara SCCL).

Dos serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) a Cornellà de Llobregat i Viladecans.

Un Servei de Formació que ofereix formació privada, continua i ocupacional.

Un Servei d’Ocupació  i una Agència de Col·locació on es gestionen accions d’orientació i acompanyament a la inserció (Orienta); mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció (MARMI) i actuacions de Programes Integrals per a persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada depenents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Servei d’Ocupació de Catalunya –SOC-, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa).

Un recurs d’atenció psicopedagògica on es fan atencions de reforç educatiu, logopèdiques i psicològiques a l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Viladecans, finançades des del CaixaProinfància o  des dels Plans Educatius de l’Entorn.

Un centre d’atenció psicopedagògica privat “Galileu innova”.

Des de l'entitat oferim aquests serveis als següents col·lectius:

Atenció i educació a la
infància i l’adolescèn­cia

en general (especialment aquella en risc).

Atenció a les
famílies
biològiques,
extenses o alienes.

Acompanyament a joves, dones i adults en atur
amb dificultats d’inserció socio-laboral.

Alumnes o professionals
interessats en
forma­cions dels àmbits
socioeducatiu i sociosanitari.

Atenció i assessorament
a dones en situació
de violència de gènere
.

CRAE Ferrer i Guàrdia

És a partir de la inquietud d’un grup d’educadors especialitzats (avui educadors socials), que es presenten i guanyen la convocatòria que va fer l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la gestió d’una residència infantil, “Ferrer i Guàrdia” l’any 1984 que neix Drecera (amb el nom de Trajecte).

El CRAE Ferrer i Guàrdia és un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de gestió delegada, fruit d’un contracte entre l’Administració i la cooperativa Drecera. Per tant depèn d’aquesta, acollint-se a la normativa legal, jurídica i administrativa promulgada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El centre , que compta amb més de 30 anys de trajectòria, acull temporalment a 25 infants i joves, garantint les seves necessitats bàsiques (seguretat, salut, higiene, alimentació, suport afectiu, equipament, educació, formació…) així com possibilitant les ofertes educatives, lúdiques i culturals més adients segons les seves particularitats i interessos.

CRAE La Lluna

El Centre Residencial d’Acció Educativa La Lluna inicia la seva activitat l’any 1990 a Pallejà, municipi de la comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona.

En el nostre centre atenem a 25 infants i adolescents entre els 4 i els 16 anys. El nostre objectiu és donar resposta a les necessitats d’acollida residencial i d’atenció educativa dels nens i nenes que en moltes ocasions es troben en situació de desemparament, la tutela dels quals la té assumida la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), i aquesta delega la seva guarda en la direcció del nostre centre, de manera que substitueix temporalment algunes de les funcions de la família d’aquells infants i adolescents, que per diverses causes contemplades al marc legal vigent, no poden romandre al seu nucli familiar habitual.

CRAE La Lluna Jove

L’any 2005 quan des de la Direcció de la DGAIA se’ns fa explícita una demanda concreta: presentar un projecte d’atenció educativa per a nois i noies fins la majoria d’edat.

Després d’un important projecte arquitectònic i documental és en el 2006 quan podem inaugurar el CRAE La Lluna Jove que atén a 8 adolescents tutelats, d’edats compreses entre 16 i 18 anys, en un principi com a un projecte d’ampliació del CRAE La Lluna i ja, a partir del 2014, com a un nou CRAE amb entitat pròpia.

Duem a terme doncs,  una activitat d’àmbit educatiu en les adolescències, un projecte fet amb il·lusió i entusiasme que requereix d’una especialització i coneixements específics en l’acció social en quant a una manera d’entendre i conceptualitzar les adolescències.

Acolliments i famílies

El SAF Drecera, Institució Col·laboradora d’Integració Familiar, acreditada per l’ICAA, comença el seu treball l’any 1994.

L’experiència assolida en els CRAE Ferrer i Guàrdia i La Lluna constatant el nombre d’infants que no podien retornar amb les seves famílies a mig termini, ens porta a pensar en la necessitat de respondre al dret a viure en un entorn familiar, evitant, així una llarga institucionalització.

Sefor Drecera

SEFOR és el Servei de Formació, Ocupació, Atenció Psicopedagògica i Gènere de Drecera.

Va néixer el 1996 per a gestionar i impartir formació a professionals en l’àmbit d’atenció a les persones.

La tasca es centra en el treball amb les persones en situació de major vulnerabilitat; persones desocupades, infants i joves amb dificultats socioeducatives, dones en situació de violència de gènere,… tot i que també es duu a terme iniciatives adreçades a l’administració pública i/o les empreses privades.