Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

S’informa a les persones usuàries de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquestes decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a DRECERA SCCL les seves dades personals sol·licitades a la pàgina web amb la finalitat de tramitar i gestionar la seva sol·licitud d’informació o consulta.

DRECERA SCCL ha adoptat les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció i confidencialitat de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals.

Les dades facilitades per la persona usuària a DRECERA SCCL, a través dels diferents formularis, en paper o web, hauran de ser dades verídiques, exactes i actualitzades.

Per a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals posem a disposició de la persona interessada la següent informació:

 

Tractament CONTACTES
Finalitat/s del tractament Gestió de la informació o consulta realitzada per les persones interessades
Descripció de la categoria Persones que sol·liciten informació o tràmit a DRECERA SCCL
Licitud del tractament L’interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personal per a la finalitat específica.
Categoria de les dades personals D’identificació: nom i correu electrònic.
Categoria de destinataris als que es comunica o comunicaran les dades personals No es contempla
Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Proveïdor manteniment serveis informàtics
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Un any des de l’últim contacte

 

Tractament CANDIDATS/ES
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb els/les candidats/es a un lloc de treball a DRECERA SCCL
Descripció de la categoria Persones que desitgen treballar a DRECERA SCCL
Licitud del tractament L’interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personal per a la finalitat específica.
Categoria de les dades personals Els necessaris per a gestionar els curriculum de possibles futurs treballadors/es

D’identificació: nom i cognoms, direcció postal, telèfon, correu electrònic, sexe, nacionalitat i altres dades (excloent raça, salut o afiliació sindical)

Dades acadèmiques i professionals

Categoria de destinataris als que es comunica o comunicaran les dades personals No es comuniquen
Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Gestoria

Proveïdor manteniment serveis informàtics

 

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Cinc anys des de la presentació de la candidatura.

 

Tractament ALUMNES
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb els alumnes i ex-alumnes
Descripció de la categoria Persones amb les que es manté una relació com a alumnes i/o ex-alumnes
Licitud del tractament L’interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personal per a la finalitat específica.
Categoria de les dades personals D’identificació: nom i cognoms, NIF, direcció postal, telèfon, correu electrònic.

Dades acadèmiques i professionals

Categoria de destinataris als que es comunica o comunicaran les dades personals No hi ha comunicació de les dades
Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Proveïdor manteniment serveis informàtics
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Cinc anys des de l’ultima formació realitzada a DRECERA SCCL

 

Tractament FAMÍLIES, JOVES I INFANTS USUARIS
Finalitat/s del tractament Gestió de l’atenció a les persones des de les vessants educativa, formativa, social, sanitària i laboral.
Descripció de la categoria Persones ateses per DRECERA SCCL
Licitud del tractament L’interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personal per a la finalitat específica.
Categoria de les dades personals D’identificació: nom i cognoms, NIF, direcció postal, telèfon, correu electrònic.

Expedient personal: dades personals recollides abans i/o durant l’atenció prestada per DRECERA SCCL i necessàries per a la correcta prestació del servei.

Categoria de destinataris als que es comunica o comunicaran les dades personals Les contemplades en el consentiment signat per la persona interessada.
Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Proveïdors/col·laboradors que presten el servei en nom de l’organització

Proveïdor manteniment serveis informàtics

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Cinc anys des de l’ultima intervenció realitzada a DRECERA SCCL

 

Tractament TREBALLADORS/ES
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació laboral amb les persones treballadores
Descripció de la categoria Persones que treballen per a DRECERA SCCL
Licitud del tractament El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (contractes, nòmines i PRL)

El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (Formació, organització dels RRHH)

Categoria de les dades personals Els necessaris per al manteniment de la relació laboral. Gestionar els contractes, la nòmina, la formació i la PRL.

D’identificació: nom i cognoms, NIF, número de seguretat social, direcció postal, telèfon, correu electrònic.

Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de minusvalia.

Dades acadèmiques i professionals

Dades bancàries per a la domiciliació del pagament de les nòmines

Categoria de destinataris als que es comunica o comunicaran les dades personals Seguretat social

Hisenda

Bancs i entitats financeres

Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Gestoria

Servei Prevenció Aliè

Proveïdor manteniment serveis informàtics

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Els previstos per la legislació fiscal i laboral respecte a la prescripció de responsabilitats

 

En qualsevol cas, la persona usuària pot obtenir confirmació sobre si a DRECERA SCCL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides, pot exercir aquest drets mitjançant escrit a DRECERA SCCL

DATA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 05/03/2018