Política de Qualitat

DNV_CAT_ISO_9001_color

Drecera és una organització que, des de l’any 2001, té certificats d’acord a la ISO 9001 en tots els serveis que ofereix. Assegurem d’aquesta manera que, a més dels mecanismes interns de què disposem per fer un seguiment de la qualitat de l’atenció prestada, també personal independent a l’organització la pot verificar i certificar.

Des de 2015, quan es va publicar la ISO 9001:2015, hem hagut de fer importants ajustos en el nostre sistema de gestió de la qualitat, per donar resposta als nous requisits de la Norma, molt més exigent que l’anterior. Hem repensat com aplicar els criteris de qualitat que se’n deriven de la ISO per tal que tinguin ressò en l’atenció que reben les persones i que els hi arribi.

La revisió del sistema ha implicat actualitzar el nostre Manual de Gestió de la Qualitat i, per tant, també la Política de Qualitat. És el document que recull de manera sintètica, com es concep la qualitat a l’organització; per tant, és especialment important que els professionals de Drecera la coneguin, l’entenguin i l’apliquin.

També ens sembla important que les persones ateses als serveis de Drecera, els professionals que col·laboreu amb nosaltres o amb els que treballem conjuntament a les xarxes de les que formem part, les empreses o les administracions públiques que ens contracteu serveis, els nostres proveïdors, la societat en general,… la conegueu. Per tant, us la volem compartir des d’aquí.

 

Fes click aquí per descarregar la Política de Qualitat

 

Al mes d’abril del 2022, els nostres serveis han estat auditats de nou per personal especialitzat de DNV-GL. L’atenció que prestem ha estat recertificada d’acord a la ISO 9001:2015 per un període de tres anys.

 

Fes click aquí per descarregar el certificat ISO 9001 vigent

 

Durant els tres propers anys volem continuar treballant per la millora contínua, incorporant el pensament basat en el risc, que afavoreix l’assoliment de millors resultats i alhora, minimitza els efectes negatius.

Procurem en tot moment la satisfacció de les diferents parts interessades, integrant els seus requisits, necessitats i expectatives a la nostra gestió. Vetllem per la correcta atenció de les persones ateses i fem l’avaluació dels resultats obtinguts.

Transmetem als nostres professionals pràctiques efectives i eficients, que els facin més competents, amb la finalitat de donar un bon servei tècnic i alhora competitiu.

Promovem la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral. Cuidem la salut dels professionals i la seguretat de les instal·lacions on treballem.

Contribuïm a conservar el medi ambient, emprant pràctiques respectuoses. Vetllem pel compliment de les normatives en matèria de protecció de la informació.

Estem convençuts que els esforços realitzats a l’organització per incorporar els aspectes més innovadors en matèria de qualitat que es deriven de la ISO 9001:2015 revertiran en la millora de la qualitat i de la seguretat de l’atenció que prestem a les persones.