sliders_que_gestionem_drecera
Què gestionem 2018-02-12T18:35:12+00:00

Què gestionem

En l'actualitat Drecera gestiona:

Tres Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), dos a Pallejà de 8 i 25 places respectivament i un a Esplugues de Llobregat de 25 places, dependents tots ells de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF), per a la província de Barcelona dependent del Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA).

Cinc Serveis d’Integració en Famílies Extenses (SIFE) a Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, comarca del Garraf i comarca de l’Anoia (aquests dos últims en una UTE amb Suara SCCL).

Dos serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) a Cornellà de Llobregat i Viladecans.

Un Servei de Formació que ofereix formació privada, continua i ocupacional.

Un Servei d’Ocupació  i una Agència de Col·locació on es gestionen accions d’orientació i acompanyament a la inserció (Orienta); mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció (MARMI) i actuacions de Programes Integrals per a persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada depenents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Servei d’Ocupació de Catalunya –SOC-, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa).

Un recurs d’atenció psicopedagògica on es fan atencions de reforç educatiu, logopèdiques i psicològiques a l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Viladecans, finançades des del CaixaProinfància o  des dels Plans Educatius de l’Entorn.

Un centre d’atenció psicopedagògica privat “Galileu innova”.

Des de l'entitat oferim aquests serveis als següents col·lectius:

Atenció i educació a la
infància i l’adolescèn­cia

en general (especialment aquella en risc).

Atenció a les
famílies
biològiques,
extenses o alienes.

Acompanyament a joves, dones i adults en atur
amb dificultats d’inserció socio-laboral.

Alumnes o professionals
interessats en
forma­cions dels àmbits
socioeducatiu i sociosanitari.

Atenció i assessorament
a dones en situació
de violència de gènere
.

CRAE Ferrer i Guàrdia

És a partir de la inquietud d’un grup d’educadors especialitzats (avui educadors socials), que es presenten i guanyen la convocatòria que va fer l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la gestió d’una residència infantil, “Ferrer i Guàrdia” l’any 1984 que neix Drecera (amb el nom de Trajecte).

El CRAE Ferrer i Guàrdia és un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de gestió delegada, fruit d’un contracte entre l’Administració i la cooperativa Drecera. Per tant depèn d’aquesta, acollint-se a la normativa legal, jurídica i administrativa promulgada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El centre , que compta amb més de 30 anys de trajectòria, acull temporalment a 25 infants i joves, garantint les seves necessitats bàsiques (seguretat, salut, higiene, alimentació, suport afectiu, equipament, educació, formació…) així com possibilitant les ofertes educatives, lúdiques i culturals més adients segons les seves particularitats i interessos.

que_gestionem_fig

CRAE La Lluna

El Centre Residencial d’Acció Educativa La Lluna inicia la seva activitat l’any 1990 a Pallejà, municipi de la comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona.

En el nostre centre atenem a 25 infants i adolescents entre els 4 i els 16 anys. El nostre objectiu és donar resposta a les necessitats d’acollida residencial i d’atenció educativa dels nens i nenes que en moltes ocasions es troben en situació de desemparament, la tutela dels quals la té assumida la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), i aquesta delega la seva guarda en la direcció del nostre centre, de manera que substitueix temporalment algunes de les funcions de la família d’aquells infants i adolescents, que per diverses causes contemplades al marc legal vigent, no poden romandre al seu nucli familiar habitual.

que_gestionem_lluna_infantil_02

CRAE La Lluna Jove

L’any 2005 quan des de la Direcció de la DGAIA se’ns fa explícita una demanda concreta: presentar un projecte d’atenció educativa per a nois i noies fins la majoria d’edat.

Després d’un important projecte arquitectònic i documental és en el 2006 quan podem inaugurar el CRAE La Lluna Jove que atén a 8 adolescents tutelats, d’edats compreses entre 16 i 18 anys, en un principi com a un projecte d’ampliació del CRAE La Lluna i ja, a partir del 2014, com a un nou CRAE amb entitat pròpia.

Duem a terme doncs,  una activitat d’àmbit educatiu en les adolescències, un projecte fet amb il·lusió i entusiasme que requereix d’una especialització i coneixements específics en l’acció social en quant a una manera d’entendre i conceptualitzar les adolescències.

que_gestionem_lluna_jove_02

Acolliments i famílies

El SAF Drecera, Institució Col·laboradora d’Integració Familiar, acreditada per l’ICAA, comença el seu treball l’any 1994.

L’experiència assolida en els CRAE Ferrer i Guàrdia i La Lluna constatant el nombre d’infants que no podien retornar amb les seves famílies a mig termini, ens porta a pensar en la necessitat de respondre al dret a viure en un entorn familiar, evitant, així una llarga institucionalització.

que_gestionem_saf_01
que_gestionem_saf_02

Sefor Drecera

que_gestionem_sefor

SEFOR és el Servei de Formació, Ocupació, Atenció Psicopedagògica i Gènere de Drecera.

Va néixer el 1996 per a gestionar i impartir formació a professionals en l’àmbit d’atenció a les persones.

La tasca es centra en el treball amb les persones en situació de major vulnerabilitat; persones desocupades, infants i joves amb dificultats socioeducatives, dones en situació de violència de gènere,… tot i que també es duu a terme iniciatives adreçades a l’administració pública i/o les empreses privades.