Benvinguts a Drecera

Drecera SCCL és una cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre creada l’any 1984. La nostra activitat prioritària és la prestació de serveis d’atenció a les persones.

La fórmula empresarial de cooperativa ens ha permès vincular els professionals amb el compromís i la responsabilitat de gestionar, des de la iniciativa social, serveis de titularitat pública i/o privada.

En aquests més de 30 anys, des de Drecera hem establert convenis amb tots els nivells de l’Administració: local, comarcal, autonòmic, estatal i europeu.

La prestació de serveis de primer nivell, amb certificació de qualitat, és una de les prioritats de la cooperativa. La certificació ISO 9001, vigent des de 2001, avala els nostres processos de millora contínua.

Drecera SCCL és una empresa social cooperativa especialitzada en la prestació de serveis orientats a les infàncies i les seves famílies, les dones, les persones joves i les persones aturades.

Volem transmetre el nostre saber als i les professionals del nostre àmbit i formar a aquelles persones que tinguin interés en formacions dels àmbits socioeducatiu i/o sociosanitari.

Tots els treballadors i treballadores destinaran l’esforç a aquest objecte, en funció de les condicions d’aptitud i capacitació professional. Totes les decisions que adoptem per desenvolupar el nostre objecte es basen en uns principis que orienten la nostra pràctica professional i fan de la nostra manera de fer un estil singular.

Missió

A Drecera treballem per oferir serveis d’atenció a la persona des de les vessants educativa, formativa, social, sanitària i laboral, amb la finali­tat de facilitar la promoció social de les persones i/o col·lectius especialment els afectats per qualsevol causa d’exclusió social, els que tenen limitats llurs drets socials i els que tenen dificul­tats d’inserció laboral, des d’un projecte empresarial cooperatiu i socialment responsable.

Visió

Respondre a la demanda pública i privada de serveis especialitzats i preventius d’atenció a la persona (infància, adolescències, llurs famílies, joves, aturats, dones,...), a partir dels eixos educatiu, formatiu, social, sanitari i laboral, des d’una perspectiva cooperativista, des de criteris de professionalitat i gestió responsable.
Promoure i oferir serveis de qualitat arrelats al territori, afavorint aliances amb altres entitats sempre que calgui i en col·laboració amb l’ad­ministració pública o amb la iniciativa privada.

Missió

A Drecera treballem per oferir serveis d’atenció a la persona des de les vessants educativa, formativa, social, sanitària i laboral, amb la finali­tat de facilitar la promoció social de les persones i/o col·lectius especialment els afectats per qualsevol causa d’exclusió social, els que tenen limitats llurs drets socials i els que tenen dificul­tats d’inserció laboral, des d’un projecte empresarial cooperatiu i socialment responsable.

Visió

Respondre a la demanda pública i privada de serveis especialitzats i preventius d’atenció a la persona (infància, adolescències, llurs famílies, joves, aturats, dones,...), a partir dels eixos educatiu, formatiu, social, sanitari i laboral, des d’una perspectiva cooperativista, des de criteris de professionalitat i gestió responsable.
Promoure i oferir serveis de qualitat arrelats al territori, afavorint aliances amb altres entitats sempre que calgui i en col·laboració amb l’ad­ministració pública o amb la iniciativa privada.

Memòria d'activitats

Aqui us podeu descarregar les darreres memòries d’activitats de Drecera:

Memòria Drecera 2018

Memòria Drecera 2017

Memòria Drecera 2016

Els valors de Drecera

Hem desenvolupat un model professional i or­ganitzatiu que té en compte i es basa en:

L’atenció a les persones
és la nostra raó de ser.
El subjecte atès
als nostres serveis
és la prioritat i vers al qual
cal destinar la reinversió
dels possibles excedents.

Els principis democràtics i cooperativistes, i el foment de la justícia social han de regir la vida professional i social a Drecera. Una comunicació activa i permanent permeten que es fomenti la cohesió, la socialització d’esforços i la participació.

Hem d’atendre a
la demanda social
i a l’ideal d’època
com a
base i motor del nostre treball,
per actualitzar les nostres pràctiques
al moment actual i a les diferents necessitats.

Hem de fomentar la iniciativa social i el sense afany de lucre, cooperant amb altres entitats per tal d’incorporar altres aportacions, difondre la nostra manera de fer i generar respostes comunes a les necessitats socials, possibilitant la col·laboració en diverses xarxes i iniciatives de serveis d’atenció a la persona.

La proximitat
dels recursos
i de les persones

que han de mobilitzar-se
per donar resposta a
les demandes i necessitats
dins del propi terri­tori,
amb recursos propers
com a fórmula per a
donar-hi resposta.

La formació permanent com a eina necessària per a la pràctica professional.
Formació individu­al per assumir nous reptes i formació col·lectiva que permeti millorar el treball en equip. Hem de desenvolupar la nostra tasca sobre la base de la formació permanent, la responsabilitat i l’autonomia
en l’exercici professional.

La qualitat ha de possibilitar una gestió i una atenció que parteixi d’un treball planificat i diari, avaluant-lo i millorant-lo continuadament. Es busca l’assoliment de la qualitat, aplicant la millora contínua a l’optimització dels processos, complint d’aquesta manera les expectatives dels clients (persones ateses, clients pagadors,…) en tots els serveis prestats.

La protecció
activa de la salut

dels seus profes­sionals
i la seguretat de
les seves instal·lacions,
per aconseguir uns processos
i operacions segures
per als clients,
els usuaris i la
societat en general.

La dotació dels recursos
humans i materials

per garantir la manipulació,
l’arxiu i la difusió
de la informació d’una manera
segura i evitar així l’accés
a persones no autoritzades.

La conservació del Medi Ambient amb la sensibilització en aspectes ambientals de tota la organització en pràctiques respectuoses amb aquest (reciclatge, segregació de residus, control de l’eficiència energètica, ús de transport públic de manera preferent…).

Model d'Acció Social

Drecera parteix d’uns Principis que orienten la seva pràctica professional i fan de la seva manera de fer un estil singular.

Aquests principis es conjuren en un Model d’Acció Social que orientat des de la pedagogia social i la psicoanàlisi desplega les seves accions específiques mitjançant els diferents serveis que el desenvolupen d’acord al seu camp d’actuació: educatiu, psicològic i formatiu.

Des d’aquest model podem pensar en el subjecte, en la seva responsabilitat, en la importància dels seus processos i en la seva apropiació de la cultura, és a dir, en la construcció dels seus referents i en l’exercici dels seus drets i deures.

És des d’aquesta concepció que es desprenen uns Principis Orientadors de les pràctiques professionals a Drecera, guiats per l’ètica i per la cultura.

La nostra posició ètica contempla les persones ateses i els professionals com a responsables dels efectes de les seves accions. Tanmateix considerem la cultura com possibilitadora de nous llocs i horitzons tant per als propis professionals com per als subjectes atesos.

És per això que aquests Principis Orientadors fan referència als professionals, a les maneres d’entendre l’acció social i de dur-la a terme. Aquests són els següents:

  • El respecte
  • La responsabilitat
  • La dimensió subjectiva del temps
  • L’escolta
  • La circulació pels llocs culturals actuals
  • La formació
  • El treball en xarxa
  • El treball en equip
  • La responsabilitat de la institució
  • La supervisió externa dels equips de professionals